Cung cấp Thông tin Phản hồi

TIS National nỗ lực cung cấp một dịch vụ chất lượng cao cho tất cả các khách hàng của chúng tôi. Vui lòng cung cấp lời khen, khiếu nại và đề xuất của quý vị bằng cách gọi cho trung tâm liên lạc của chúng tôi số 131 450 và yêu cầu một thông dịch viên.

Chúng tôi sẽ chỉ liên lạc với quý vị về thông tin phản hồi của quý vị nếu quý vị đã thể hiện là quý vị muốn nhận được phản hồi từ TIS National.