TIS National Biên dịch tài liệu

Biên dịch tài liệu miễn phí

Bộ Dịch vụ Xã hội (Department of Social Services) (DSS) cung cấp Dịch vụ Biên dịch Miễn phí cho những người định cư vĩnh viễn tại Úc. Thường trú nhân và người có visa tạm thời hoặc chưa chính thức được lựa chọn có thể có tối đa mười tài liệu đủ điều kiện được dịch sang tiếng Anh, trong vòng hai năm đầu tiên kể từ ngày được cấp visa đủ điều kiện của họ.

Mục đích của Dịch vụ Biên dịch Miễn phí là hỗ trợ việc tham dự vào công việc làm, giáo dục và sự tham gia với cộng đồng.

Thông tin thêm về dịch vụ này có sẵn tại  www.translating.dss.gov.au hoặc bằng cách liên hệ với bộ phận trợ giúp của Dịch vụ Biên dịch Miễn phí.

Email: fts@migrationtranslators.com.au

Điện thoại: 1800 962 100

Biên dịch tài liệu thương mại

TIS National không cung cấp dịch vụ biên dịch tài liệu thương mại.

Nếu cần hoàn thành bản dịch thương mại, quý vị có thể tìm người dịch đủ điều kiện thông qua trang mạng National Accreditation Authority for Translating and Interpreting (NAATI)