Biên dịch tài liệu

Biên dịch tài liệu miễn phí

Department of Social Services (DSS) cung cấp Dịch vụ Biên dịch Miễn phí cho công dân Úc và những người định cư lâu dài tại Úc đủ điều kiện để dịch một số tài liệu cá nhân của họ sang tiếng Anh. Một số người có visa tạm thời cũng có thể được hưởng dịch vụ này tùy thuộc vào loại visa của họ.

Khách hàng đủ điều kiện có thể được dịch miễn phí một tài liệu cá nhân sang tiếng Anh trong hai năm đầu tiên đến Úc. Dịch vụ này không áp dụng đối với việc dịch những tài liệu cần có trong đơn xin cấp visa.

Để yêu cầu Dịch vụ Biên dịch Miễn phí, hãy liên hệ với tổ chức cung cấp Adult Migrant English Program (AMEP) địa phương của quý vị.

Tổ chức cung cấp Adult Migrant English Program

Tổ chức cung cấp Adult Migrant English Program (AMEP) đánh giá việc đáp ứng điều kiện của người yêu cầu và tài liệu của họ cho Dịch vụ Biên dịch Miễn phí.

Để tìm hiểu thêm về AMEP hoặc để xem danh sách các tổ chức cấp dịch vụ AMEP ở Úc, vui lòng truy cập trang mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc gọi cho đường dây thông tin Skilling Australia số 13 38 73.

Thông tin thêm về Dịch vụ Biên dịch Miễn phí có sẵn trên trang mạng của Department of Social Services.

Biên dịch thương mại tài liệu

TIS National không cung cấp dịch vụ biên dịch thương mại tài liệu.

Nếu cần thực hiện biên dịch thương mại tài liệu, quý vị có thể tìm một biên dịch viên có bằng cấp thông qua trang mạng của National Accreditation Authority for Translating and Interpreting (NAATI).