Hỗ trợ sử dụng các dịch vụ của TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National) là một dịch vụ thông dịch dành cho những người không nói tiếng Anh và cho các tổ chức và doanh nghiệp cần giao tiếp với những khách hàng không nói tiếng Anh của họ. Dịch vụ của chúng tôi cho phép những người không nói tiếng Anh tiếp cận độc lập các dịch vụ và thông tin tại Úc.

Dịch vụ cho những người không nói tiếng Anh

TIS National cung cấp các thông dịch viên qua điện thoại hoặc trực tiếp tham dự một cuộc hẹn.

Đa số các dịch vụ của TIS National đều miễn phí đối với những người không nói tiếng Anh. Thông thường, tổ chức mà quý vị đang liên lạc sẽ chịu chi phí cho dịch vụ.

Thông dịch trên điện thoại không đặt trước

Dịch vụ thông dịch trên điện thoại không đặt trước của TIS National hoạt động 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm bằng cách gọi đến 131 450. Hãy xem thông dịch trên điện thoại không đặt trước để biết thêm thông tin.

Dịch vụ thông dịch trên điện thoại đặt trước

Quý vị có thể yêu cầu một tổ chức đặt trước dịch vụ thông dịch trên điện thoại cho một cuộc hẹn hoặc phỏng vấn theo lịch của quý vị. Dịch vụ thông dịch trên điện thoại đặt trước thường được đặt trước bởi chính tổ chức cần giao tiếp với khách hàng không nói tiếng Anh của họ. Hãy xem thông dịch trên điện thoại đặt trước để biết thêm thông tin.

Thông dịch trực tiếp

Thông dịch viên trực tiếp có thể được đặt trước để tham dự một cuộc hẹn tại một địa điểm cụ thể. Thông dịch viên trực tiếp thường được đặt trước bởi chính tổ chức cần giao tiếp với khách hàng không nói tiếng Anh của họ. Hãy xem thông dịch trực tiếp để biết thêm thông tin.

Các tổ chức có bắt buộc phải cung cấp một thông dịch viên không?

Các Bộ và tổ chức thuộc Chính phủ Úc có nghĩa vụ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng với kỹ năng tiếng Anh hạn chế theo Chính sách Tiếp cận và Công bằng Đa văn hoá của Úc.

Một số tổ chức tư nhân có thể không nhận các cuộc gọi từ TIS National, tuy nhiên nếu quý vị trực tiếp gọi đến tổ chức này, họ có thể gọi lại cho quý vị cùng với một thông dịch viên trên điện thoại.

Nếu quý vị muốn liên lạc với một tổ chức không phải là một khách hàng của TIS National và tổ chức đó không sẵn sàng chịu chi phí cho dịch vụ, quý vị có thể lựa chọn mở một tài khoản cá nhân với TIS National và trả tiền cho dịch vụ của mình. Hãy tìm hiểu cách thức đăng ký một tài khoản cá nhân với TIS National.

Các tổ chức sử dụng thông dịch viên của TIS National

Quý vị có thể xem danh sách các tổ chức sử dụng dịch vụ của TIS National.