Những tổ chức sử dụng thông dịch viên TIS National

Tôi có thể liên lạc với ai qua TIS National?

TIS National cung cấp các dịch vụ thông dịch cho đa dạng các cơ quan và doanh nghiệp trên khắp nước Úc.

Hơn 20.000 tổ chức, bao gồm cả Department of Immigration and Border Protection, đã đăng ký với TIS National.

Một số khách hàng của chúng tôi bao gồm:

 • các bộ của chính phủ tiểu bang và liên bang
 • các hội đồng thành phố địa phương
 • người hành nghề y tế và sức khoẻ
 • dược sĩ
 • các công ty dịch vụ tiện ích
 • các công ty viễn thông
 • các dịch vụ khẩn cấp
 • các dịch vụ pháp lý
 • những tổ chức cung cấp dịch vụ định cư và cộng đồng.

Thông dịch y tế

Bác sĩ Đa khoa (GP) và các chuyên gia y tế có thể truy cập các dịch vụ thông dịch miễn phí thông qua TIS National 24 giờ một ngày, tất cả các ngày trong năm, khi họ cung cấp các dịch vụ:

 • có thể yêu cầu hoàn tiền theo Medicare
 • được cung cấp tại các phòng khám tư
 • được cung cấp cho những người không nói tiếng Anh là công dân Úc, thường trú nhân, những người có visa Lưu trú Nhân đạo Tạm thời (Temporary Humanitarian Stay) (subclass 449); Lo ngại Nhân đạo Tạm thời (Temporary Humanitarian Concern) (subclass 786); Bảo vệ Tạm thời (Temporary Protection) (subclass 785); và Nơi Trú ẩn An toàn (Safe Haven Enterprise) (subclass 790).

Nếu GP hoặc chuyên gia của quý vị không đăng ký với TIS National, hãy đề nghị họ truy cập vào trang mạng của TIS National để tìm hiểu cách thức đăng ký.