Pre-booked phone interpreting Thông dịch trên điện thoại đặt trước

Các thông dịch viên trên điện thoại đặt trước có thể được sắp xếp trước cho một cuộc hẹn.

Các dịch vụ thông dịch trên điện thoại đặt trước thường được đặt trước bởi tổ chức cần giao tiếp với khách hàng không nói tiếng Anh của mình bằng cách gửi một yêu cầu thông dịch đặt trước tối đa 28 ngày trước một cuộc hẹn.

Nếu một tổ chức đã sắp xếp một thông dịch viên trên điện thoại đặt trước cho quý vị và quý vị cần hủy cuộc hẹn đó, điều quan trọng là quý vị phải thông báo cho tổ chức đó càng sớm càng tốt, vì họ sẽ bị tính phí dịch vụ nếu họ không hủy việc đặt trước với TIS National ít nhất 24 giờ trước cuộc hẹn.