Khả năng truy cập

Bộ Nội vụ cam kết cung cấp các trang mạng dễ truy cập cho nhiều đối tượng nhất có thể, bất kể công nghệ hay khả năng. Trang này bao gồm thông tin về các tiêu chuẩn truy cập của trang mạng TIS National.

Khả năng truy cập

Khả năng truy cập

Trang mạng này đang phát triển tới Nguyên tắc về Khả năng Truy cập Nội dung Mạng (WCAG) 2.0 (WCAG 2.0) Cấp độ AA, một tiêu chuẩn kỹ thuật của World Wide Web Consortium (W3C). WCAG 2.0 giải thích cách làm cho nội dung mạng trở nên dễ truy cập hơn và dễ sử dụng hơn cho tất cả mọi người.

Bộ Nội vụ cam kết cung cấp các trang mạng dễ truy cập cho nhiều đối tượng nhất có thể, bất kể công nghệ hay khả năng. TIS National đóng vai trò quan trọng trong mục tiêu của Chính phủ Úc nhằm đạt được các chương trình và dịch vụ chính phủ công bằng hơn và dễ tiếp cận hơn thông qua chiến lược Tiếp cận và Công bằng.

Tải xuống tài liệu trên trang mạng của chúng tôi

Trang mạng này có một số giới hạn tài liệu không thể cung cấp ở định dạng HTML.

Để hỗ trợ người dùng tải xuống và chia sẻ nội dung mạng, một số tài liệu sẵn có ở Định dạng Tài liệu Di động (Portable Document Format, PDF) và định dạng Microsoft Office Word. Chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo, khi có thể, có các định dạng thay thế đó.

Đối với các tài liệu có thể tải xuống, một biểu tượng sẽ xuất hiện bên cạnh đường dẫn đến tài liệu để cho biết loại và kích thước tập tin.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi truy cập tài liệu trên trang mạng của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp cho quý vị tài liệu đó ở định dạng đáp ứng được nhu cầu của quý vị.

Truy cập các tập tin Định dạng Tài liệu Di động

Các tập Định dạng Tài liệu Di động (Portable Document Format, PDF) chứa cả văn bản và hình ảnh. Tập PDF luôn kết thúc bằng .pdf.

Vui lòng tham khảo Trang đọc PDF của Văn phòng Quản lý Thông tin của Chính phủ Úc (Australian Government Information Management Office, AGIMO).

Chúng tôi nhận thấy rằng một số khách hàng có thể gặp khó khăn khi truy cập tập PDF và chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo có các tài liệu ở định dạng thay thế khác như là HTML hoặc Microsoft Office Word, nếu có thể.

Truy cập tập tin Microsoft Word

Các tài liệu Microsoft Office Word đã được cung cấp ở định dạng thay thế cho các tập PDF.

Những tài liệu này được cung cấp theo cách dễ tiếp cận và không chứa màu sắc hoặc hình ảnh truyền tải ý nghĩa.

Những tài liệu này luôn kết thúc bằng .doc hoặc .docx và hầu hết các phiên bản Microsoft office đều có thể truy xuất được.

Quý vị có cần hỗ trợ thêm không?

Bộ cố gắng tuân thủ các hướng dẫn và tiêu chuẩn được chấp nhận về khả năng truy cập và khả năng sử dụng. Mặc dù điều này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được, nhưng chúng tôi vẫn liên tục tìm kiếm các giải pháp giúp nâng khả năng truy cập lên mức cần thiết cho tất cả các nội dung của trang mạng.

Nếu quý vị xác định một vấn đề về khả năng truy cập hoặc khả năng sử dụng, vui lòng cung cấp phản hồi này cho chúng tôi thông qua mẫu đơn phản hồi.

Nếu quý vị gặp khó khăn khi truy cập tài liệu trên trang mạng của chúng tôi hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ cung cấp thông tin ở định dạng đáp ứng được nhu cầu của quý vị