یک حساب شخصی در TIS National ایجاد کنید

اکثر خدمات ترجمه شفاهی و کتبی (TIS National) برای مشتریان غیر انگلیسی زبان رایگان است. امکان دارد بعضی از سازمانهایی که میخواهید با آنها صحبت کنید، مایل به پذیرش مصارف خدمات ترجمانی ما نباشند. در صورتیکه سازمانی که باید با آن صحبت کنید تماس های ما را نمی پذیرد، می توانید با ایجاد یک حساب شخصی در TIS National مصارف خدمات را خودتان پرداخت کنید.

یک حساب شخصی در TIS National ایجاد کنید

یک حساب شخصی در TIS National ایجاد کنید

اکثریت خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی TIS National برای مراجعین غیر انگلیسی زبان مجانی اند. معمولاً سازمانی که با آن تماس می گیرید پرداخت مصارف TIS National را قبول می کنند و به شما یک ترجمان فراهم میسازد که به خدمات آنها دسترسی پیدا کنید.

اگر شما غیرانگلیسی زبان هستید و نیاز به دسترسی به یک ترجمان دارید به 450 131 تماس بگیرید و به کارمندTIS National زبانی را که نیاز دارید بگویید. هنگامی که کارمند ترجمان یافت به کارمند بگویید که با کدام سازمان میخواهید تماس بگیرید.

بعضی از سازمان هایی که میخواهید با آنها صحبت کنید ممکن است مصارف خدمات ترجمانی ما را قبول نکنند.اگر این سازمانی که میخواهید با آن صحبت کنید تلقون ما را قبول نکند شما میتوانید انتخاب کنید که خود تان مصارف را با ایجاد یک حساب شخصی با TIS National بپردازید. برای باز کردن این حساب شما ضرورت به کارت اعتباری (کریدت کارد) دارید.

لطفا قبل از ایجاد حساب با TIS National، مصارف خدماتما را ببینید.

چگونه یک حساب شخصی ایجاد کرد

  1. به شمارۀ 450 131 به TIS National زنگ بزنید.
  2. زبانی که را ضرورت دارید بگویید.
  3. به ترجمان بگویید که میخواهید یک حساب شخصی با TIS National ایجاد کنید.
  4. به کارمند TIS National معلومات ذیل را در مورد خود بدهید:
  1. نام مکمل
  2. آدرس پستی استرالیا
  3. شمارۀ تلفون
  4. مشخصات کریدت کارت

کد مشتری شما

وقتی که حساب شما ایجاد شد به شما کد مشتری TIS National داده میشود.

کد مشتری شما شبیه به یک شمارۀ حساب است و هر زمانی که شما مایل به پرداخت برای خدماتTIS National باشید، آن را لازم خواهید داشت. این مهم است که کد مشتری خود را در یک جای امن نگهداری کنید تا کسانی که ثبت نشده اند نتوانند از حساب شما استفاده کنند.

شمارۀ کار ترجمانی

هنگامی که از TIS National تقاضای ترجمان میکنید به شما یک شمارۀ کار ترجمانی به عنوان یک شماره مراجعه به هر یک از خدمات ترجمانی داده میشود.

شمارۀ کار ترجمانی به صورت خودکار هنگام انجام یک وظیفۀ جدید ترجمانی در سیستم ما تولید شده و به شما و به ترجمان داده میشود. به حیث سابقه (یک ریکارد) ازین خدمت، این شماره را نوشته کنید تا در صورت نیاز، هر گونه سوالات در مورد این خدمات پیگیری شود.