Đăng ký tài khoản cá nhân với TIS National

Phần lớn các dịch vụ của Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (TIS National) đều miễn phí cho khách hàng không nói tiếng Anh. Một số tổ chức mà quý vị muốn nói chuyện có thể không muốn trả phí dịch vụ thông dịch của chúng tôi. Trong trường hợp tổ chức mà quý vị cần nói chuyện không chấp nhận cuộc gọi của chúng tôi, quý vị có thể chọn tự trả phí cho dịch vụ bằng cách tạo tài khoản cá nhân với TIS National.

Đăng ký tài khoản cá nhân với TIS National

Đăng ký tài khoản cá nhân với TIS National

Đăng ký một tài khoản cá nhân với TIS National

Đa số các dịch vụ của Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (TIS National) là miễn phí cho những khách hàng không nói tiếng Anh. Thông thường tổ chức mà quý vị đang liên lạc sẽ chấp nhận chi phí của TIS National và cung cấp cho quý vị một thông dịch viên để sử dụng các dịch vụ của họ.

Nếu quý vị không nói tiếng Anh và cần tiếp cận một thông dịch viên, hãy gọi số 131 450 và nói với nhân viên tổng đài TIS National ngôn ngữ mà quý vị cần. Sau khi nhân viên tổng đài tìm một thông dịch viên có sẵn, hãy nói với nhân viên tổng đài quý vị cần gọi cho tổ chức nào.

Một số tổ chức mà quý vị muốn nói chuyện có thể sẽ không sẵn sàng chấp nhận trả phí cho những dịch vụ thông dịch của chúng tôi. Trong trường hợp tổ chức mà quý vị cần nói chuyện không chấp nhận các cuộc gọi của chúng tôi, quý vị có thể lựa chọn tự trả tiền cho dịch vụ của mình bằng cách tạo một tài khoản cá nhân với TIS National. Quý vị sẽ cần một thẻ tín dụng để tạo một tài khoản cá nhân.

Hãy xem chi phí dịch vụ của chúng tôi trước khi tạo một tài khoản với TIS National.

Làm thế nào để tạo một tài khoản cá nhân

  1. Gọi cho TIS National số 131 450.
  2. Nói ngôn ngữ mà quý vị cần.
  3. Nói với thông dịch viên rằng quý vị cần tạo một tài khoản cá nhân với TIS National.
  4. Cung cấp cho nhân viên tổng đài TIS National những thông tin sau về quý vị:
  1. họ tên
  2. địa chỉ bưu điện Úc
  3. số điện thoại
  4. chi tiết thẻ tín dụng.

Mã khách hàng của quý vị

Khi tài khoản của quý vị được tạo ra, quý vị sẽ được cung cấp một mã khách hàng TIS National.

Mã khách hàng của quý vị giống như số tài khoản và sẽ được yêu cầu cung cấp mỗi khi quý vị muốn trả tiền cho một dịch vụ TIS National. Điều quan trọng là hãy giữ mã khách hàng của quý vị tại một nơi an toàn để tránh những người sử dụng không đăng ký tính phí dịch vụ vào tài khoản của quý vị.

Mã số công việc

Khi yêu cầu một dịch vụ TIS National quý vị sẽ được cung cấp một mã số công việc dùng làm tham chiếu cho từng dịch vụ thông dịch.

Mã số công việc được tự động tạo ra trong hệ thống của chúng tôi khi một nhiệm vụ thông dịch mới được tạo ra và được cung cấp cho quý vị và thông dịch viên. Hãy lưu số này lại làm bằng chứng cho dịch vụ trong trường hợp quý vị cần theo dõi những yêu cầu về dịch vụ này.