شما در حال مشاهده یک نسخه بغیر از انگلیسی زبان وب سایت TIS National هستید. این تمام معلومات ترجمه شده موجود در حال حاضر است. برای مشاهده کامل وب سایت، انتخاب زبان را به انگلیسی تغییر دهید.

به TIS National خوش آمدید

تیس نشنال (TIS National ) خدمات ترجمانی شفاهی را در اختیار افراد غیر انگلیسی زبان و ادارات و کسب و کار هایی قرار می دهد که ضرورت دارند با مشتریان غیر انگلیسی زبان خود ارتباط برقرار نمایند.  این خدمات غیر انگلیسی زبان ها را توانمند می سازد تا به طور مستقل بتوانند به خدمات و معلومات در استرالیا دسترسی پیدا کنند.

به TIS National خوش آمدید

کمک به استفاده از TIS National

  پرسش ھای معمول  

  پرسش ھای معمول  

خدمات ترجمه شفاهی و کتبی (TIS National) یک مجموعه ای از سوالات متداول را برای جواب دادن به بعضی از سوالات معمول غیر انگلیسی زبانان به زبان خود شان تهیه نموده است. اگر نمی توانید آنچه را که می پالید در وب سایت ما بیابید، لطفاً با ما تماس بگیرید و یکی از کارمندان TIS National با پرسش شما کمک خواهد کرد.

ارائه نمودن پیشنهادات و انتقادات

ارائه نمودن پیشنهادات و انتقادات

ارائه نمودن نظریات تان برای ما مهم است و به ما در بهبود خدمات ما کمک می کند. شما می توانید با تکمیل فورم تعارفات، شکایات و پیشنهادات وزارت امور داخله نظریات خود را ارائه دهید.