Tôi nên làm gì nếu tôi biết thông dịch viên mà TIS National kết nối với tôi?

Nếu quý vị nhận ra là quý vị biết thông dịch viên được chỉ định, quý vị có quyền quyết định có muốn tiếp tục cuộc gọi với thông dịch viên đó không. Nếu quý vị không muốn tiếp tục với thông dịch viên đó, hãy báo cho tổng đài viên của TIS National hoặc tổ chức đó và kết thúc cuộc gọi.

Tôi có thể yêu cầu thông dịch viên nam hay nữ không?

Có thể. Nếu quý vị muốn một thông dịch viên thuộc một giới tính cụ thể, hãy báo cho tổng đài viên của TIS National hoặc tổ chức mà quý vị đang liên hệ càng sớm càng tốt. TIS National sẽ cố gắng cung cấp cho quý vị một thông dịch viên có giới tính được yêu cầu.

Tôi có thể liên hệ với ai thông qua TIS National?

TIS National cung cấp dịch vụ thông dịch cho rất nhiều cơ quan và doanh nghiệp trên khắp nước Úc.

Có hơn 90.000 tài khoản cơ quan đã đăng ký với TIS National, bao gồm cả Bộ Nội vụ.

Một số khách hàng của chúng tôi bao gồm:

  • các ban bộ của chính phủ tiểu bang và liên bang
  • các hội đồng địa phương
  • các chuyên viên hành nghề y tế và sức khỏe
  • các hiệu thuốc
  • các công ty tiện ích
  • các công ty viễn thông
  • các dịch vụ khẩn cấp
  • các dịch vụ pháp lý
  • ·những nhà cung cấp dịch vụ cộng đồng và định cư
  • các cơ quan bất động sản.

Các tổ chức có phải cung cấp thông dịch viên không?

Các ban bộ và cơ quan của Chính phủ Úc có nghĩa vụ đáp ứng nhu cầu của khách hàng có trình độ tiếng Anh hạn chế theo Chính sách Tiếp cận Đa văn hóa và Công bằng của Úc.

Một số tổ chức tư nhân có thể không chấp nhận cuộc gọi từ TIS National, tuy nhiên nếu quý vị gọi trực tiếp cho tổ chức đó, họ có thể gọi lại cho quý vị với thông dịch viên qua điện thoại.

Nếu quý vị muốn liên hệ với một tổ chức không phải là khách hàng của TIS National và tổ chức đó không muốn trả phí dịch vụ, quý vị có thể chọn cách tạo tài khoản cá nhân với TIS National và tự thanh toán dịch vụ. Tìm hiểu cách đăng ký tài khoản cá nhân với TIS National.

Những hỗ trợ nào có thể được tiếp cận cho các tình huống bạo hành bạn đời và gia đình?

Chính phủ Úc đã biên soạn Bộ Tài liệu về An toàn Gia đình trong đó có thông tin về luật pháp của Úc liên quan đến bạo hành bạn đời và gia đình, tấn công tình dục và hôn nhân cưỡng bức, cũng như quyền được an toàn của phụ nữ.  Bộ tài liệu này bao gồm bốn tờ thông tin và một bảng câu chuyện minh họa, hiện có sẵn bằng 46 ngôn ngữ.  Bộ Tài liệu về An toàn Gia đình hiện có trên trang mạng của Bộ Dịch vụ Xã hội.

TIS National cũng có thể kết nối quý vị với nhiều dịch vụ gia đình khác nhau qua việc sử dụng thông dịch viên.