ماموریت TIS National

Translating and Interpreting Service (TIS National)به حیث بخشی از Department of Immigration and Border Protection از اهداف و مقاصد کلیدی این وزارت حمایت میکند.

بیانیه ماموریت ما اهداف و مقاصد خاص TIS National را به عنوان یکی از خدمات این وزارت تشریح میکند.

ماموریت TIS National این است که دولت، کسب و کارها و جوامع را از طریق ارائه مقرون به صرفه و ایمن خدمات معتبر (رسمی) زبان باهم پیوند دهد.