ارائۀ پیشنهادات و انتقادات

TIS National تلاش میکند که به تمام مراجعین ما خدمات با کیفیت عالی ارائه نماید. لطفا تمجیدها، شکایات و پیشنهادات خود را از طریق تماس با مرکز تماس ما به شماره 450 131 و با درخواست ترجمان ارائه کنید.

در مورد نظراتی که ارائه می کنید ما در صورتی با شما تماس می گیریم که ازTIS National پاسخ بخواهید.