Bản quyền và tuyên bố khước từ

Bản quyền về nội dung trên trang mạng này

© Liên bang Úc 2012

Department of Immigration and Border Protection (Bộ này) khuyến khích việc phổ biến và trao đổi thông tin được cung cấp trên trang mạng này.

Liên bang giữ bản quyền đối với mọi tài liệu được sản xuất bởi Bộ này.

Mọi tài liệu được trình bày trên trang mạng này được cung cấp theo giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 Australia, ngoại trừ:

 • Huy hiệu Liên bang
 • biểu tượng của Bộ này
 • các tài liệu cụ thể không được cung cấp theo giấy phép Creative Commons Attribution 3.0 Australia
 • nội dung do các bên thứ ba cung cấp.

Chi tiết về các điều kiện của giấy phép liên quan có sẵn trên trang mạng Creative Commons, là mã pháp lý đầy đủ cho giấy phép CC BY 3.0 AU.
Hãy xem: Creative Commons Attribution 3.0 Australia.

Chỉ dẫn

Tài liệu có được từ trang mạng này sẽ được chỉ dẫn tới Bộ này theo một trong hai nguồn dưới đây:

 • nguồn: Department of Immigration and Border Protection
 • nguồn: DIBP.

Bản quyền của bên thứ ba

Trong trường hợp một bên thứ ba giữ bản quyền đối với tài liệu được trình bày trên trang mạng này, bản quyền đó sẽ thuộc về bên đó. Việc sử dụng tài liệu đó có thể cần được họ cho phép.

Bộ này đã thực hiện tất cả những nỗ lực hợp lý để:

 • chỉ rõ những tài liệu mà bản quyền thuộc về một bên thứ ba
 • đảm bảo rằng chủ sở hữu bản quyền đã đồng ý đưa tài liệu lên trang mạng này.

Sử dụng Huy hiệu Liên bang

Các điều kiện sử dụng Huy hiệu có sẵn tại trang mạng It's an Honour.

Hãy xem: Đó là một Đặc ân.

Nhãn hiệu

Biểu tượng của Department of Immigration and Border Protection và biểu tượng TIS National đã được đăng ký nhãn hiệu Liên bang Úc.

Không được sử dụng biểu tượng này nếu không có được sự cho phép trước, cụ thể và bằng văn bản của Liên bang Úc. Nếu quý vị muốn xin phép, vui lòng liên lạc với Bộ.

Đối với mọi yêu cầu về bản quyền và nhãn hiệu, vui lòng sử dụng các chi tiết liên lạc dưới đây:

Ban Thông tin và Truyền thông
Email: comms@border.gov.au

Đối với những yêu cầu khác

Hãy xem: Liên lạc với chúng tôi.

Tuyên bố khước từ

Điều kiện sử dụng

Bằng việc sử dụng trang mạng này, quý vị chấp thuận các điều kiện dưới đây:

 • Liên bang Úc không chịu trách nhiệm về tính đầy đủ hoặc chính xác của bất cứ thông tin nào có trên hoặc truy cập thông qua trang mạng này và không đưa ra bất cứ tuyên bố nào về tính phù hợp của nó cho bất cứ mục đích cụ thể nào.
 • Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin trên trang mạng này là chính xác và toàn diện. Tuy nhiên, các thông tin chỉ được dùng làm hướng dẫn cơ bản về pháp luật có liên quan, và không giải quyết sự phức tạp của những hoàn cảnh cụ thể.
 • Quý vị nên tìm kiếm tư vấn độc lập về các hoàn cảnh cá nhân của quý vị.
 • Trong phạm vi pháp luật cho phép, Liên bang loại trừ mọi trách nhiệm về tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ việc sử dụng, hoặc dựa vào, các thông tin có trên hoặc truy cập thông qua trang mạng này cho dù có gây ra bởi bất cứ sự sơ suất nào của Bộ hoặc các đại lý của Bộ hay không.
 • Chúng tôi thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các liên kết trên trang mạng này được cập nhật. Tính cập nhật của các liên kết phụ thuộc vào chủ nhân của những trang mạng đó cho chúng tôi biết về bất cứ thay đổi nào. Nếu quý vị phát hiện thấy một liên kết không hoạt động, vui lòng liên lạc với chúng tôi.

Thông tin hoặc tài liệu mang tính công kích, khiêu dâm, không phù hợp cho việc truy cập của người chưa thành niên hoặc có tính chất hình sự hoặc bạo lực khác có thể được truy cập thông qua trang mạng này do có việc tấn công hoặc bởi các tài liệu được có trên các trang mạng liên kết.

Liên bang không đưa ra bất cứ tuyên bố nào về sự phù hợp của những thông tin được truy cập và xem bởi người chưa thành niên hoặc bất cứ người nào khác.

Quý vị phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng trang mạng này, bao gồm

 • rủi ro máy tính, phần mềm hoặc dữ liệu của quý vị bị phá hỏng bởi bất cứ loại virus nào mà có thể được truyền tải hoặc kích hoạt thông qua trang mạng này hay việc truy cập của quý vị tới nó
 • hoặc, rủi ro về việc nội dung của trang mạng này và các trang mạng liên kết tuân thủ pháp luật của bất cứ quốc gia nào ngoài nước Úc.

Việc quý vị sử dụng trang mạng này sẽ được lưu lại vì mục đích an ninh và giám sát sử dụng. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Tuyên bố bảo mật của trang mạng này.

Hãy xem: Tuyên bố bảo mật.

Việc sử dụng trái phép trang mạng này có thể bị truy tố hình sự.

Trang mạng này được lưu trên một máy chủ mạng đặt tại Canberra thuộc Lãnh thổ Thủ đô Úc (ACT).

Những điều khoản này được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành tại ACT và mọi tranh chấp về các điều khoản này hoặc các nội dung của trang mạng này đều thuộc thẩm quyền duy nhất của tòa án ACT và các tòa phúc thẩm của những tòa án này.